Studia podyplomowe

PROFILAKTYKA PATOLOGII SPOŁECZNYCH I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy w ramach swojej pracy zawodowej będą planować i realizować działania profilaktyczne i wychowawcze zapobiegające rozwojowi patologii społecznych, a w szczególności zapobiegające ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży. 

Słuchacze zdobędą między innymi:

 • wiedzę z zakresu prawa dotyczącego postępowania z dziećmi młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym i patologiami społecznymi,
 • wiedzę na temat instytucjonalnych form wsparcia dziecka i rodziny oraz placówek resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • umiejętność diagnozowania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży,
 • umiejętności pracy z osobami uzależnionymi oraz ich środowiskiem (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza),
 • umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami w zachowaniu (agresja fizyczna, emocjonalna, ryzykowne zachowania seksualne itp.), 
 • umiejętności udzielania wsparcia dziecku i rodzinie z problemem przemocy,
 • umiejętność opracowania indywidualnego planu pomocy dzieciom i młodzieży 
 • z trudnościami edukacyjnymi,
 • umiejętność konstruowania programów profilaktycznych.

 

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, prawa, filozofii, teologii, polityki społecznej, pracy socjalnej, politologii, medycyny, jak również absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych i społecznych związanych z problematyką oddziaływań wychowawczych i wspierających dziecko i rodzinę.

 Studia adresowane są do:

 •  nauczycieli szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych,
 •  pedagogów szkolnych,
 •  psychologów szkolnych,
 •  psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 •  pracowników socjalnych,
 •  kuratorów sądowych,
 •  pracowników punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
 •  policjantów (w tym szczególnie Dzielnicowych, wychowawców policyjnych izb dziecka), 
 •  wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np.  klubów, świetlic środowiskowych, ognisk  wychowawczych),
 •  wychowawców placówek resocjalizacyjnych,
 •  pracowników poradni zdrowia psychicznego.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych profesjonalistów gwarantujemy najwyższą jakość kształcenia i przygotowania specjalistycznego. Studia mają głównie charakter praktyczny (metodyczny), co jest niewątpliwie ich dużym atutem. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń.

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzić będą głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści Staropolskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej a także innych uczelni wyższych, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym i praktycznym. 

 

Zajęcia na studiach (wykłady i ćwiczenia) prowadzić będą głównie nauczyciele akademiccy, nauczyciele-praktycy oraz inni specjaliści Staropolskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej a także innych uczelni wyższych, profesjonalnie i merytorycznie przygotowani do prowadzenia danego przedmiotu, z bogatym warsztatem naukowym i praktycznym. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Studia trwają 2 semestry – 160 godz. 

Lp.

Pełna nazwa przedmiotu

 
 
 

1.

Profilaktyka i terapia uzależnień

 

2.

Instytucjonalne formy pracy z dzieckiem nieprzystosowanym społecznie

 

3.

Wybrane elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

4.

Formy pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi

 

5.

Kuratela sądowa

 

6.

Metodyka pracy z jednostką z zaburzeniami w zachowaniu

 

7.

Warsztaty umiejętności opracowywania programów profilaktycznych

 

8.

Teoretyczne podstawy profilaktyki społecznej

 

9.

Praca z rodziną z problemem przemocy

 

10.

Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii

 

11.

Praca z dzieckiem z ADHD

 

12.

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej

 

13.

Instytucjonalne formy wsparcia dziecka i rodziny

 
 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie