Studia podyplomowe

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Studia Podyplomowe - specjalność Wychowanie do życia w rodzinie przeznaczone są dla nauczycieli absolwentów studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, w programie których występowały przedmioty pokrewne, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

Studia przygotowują do realizacji takich treści nauczania jak: 

- ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, 

- rozumienie i akceptacja przemian okresu dojrzewania, 

- znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian, 

- akceptacja własnej płciowości, 

- przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności, 

- korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich       destrukcyjnym oddziaływaniem, 

- umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży. 

Przed nauczycielem  przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie stoją zadania: wspieranie wychowawczej roli rodziny, współpraca z rodzicami w zakresie wzajemnych prawidłowych relacji, wskazanie norm życia społecznego, stymulowanie procesu samowychowania, pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania, tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni, szacunku, pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne, informowanie o możliwościach pomocy w systemie poradnictwa.

 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania Wychowania do życia w rodzinie, bądź do pracy w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a, Rzeszów
Tel. 17 470-21-31

www.pcud.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie