Studia podyplomowe

GEOGRAFIA

Studia Podyplomowe - specjalność GEOGRAFIA przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów pokrewnych chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie geografii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

Geografia to przedmiot integrujący wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. Główne treści programowe studiów zakładają przygotowanie ucznia do zdobywania wiedzy użytecznej w połączeniu z kształtowaniem umiejętności przydatnych w życiu codziennym, umiejętności orientacji w przestrzeni geograficznej ( umiejętności posługiwania się nowoczesnymi i tradycyjnymi sposobami orientacji w terenie), kształtowania umiejętności odpowiedniego przygotowania się do wycieczek i wyjazdów turystycznych,  przygotowanie do racjonalnego gospodarowania w środowisku, chronienia go przed degradacją i zniszczeniem, kształcenie geograficznej edukacji regionalnej. 

 

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania geografii jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a, Rzeszów
Tel. 17 470-21-31

www.pcud.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie