Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, osób zatrudnionych (planujących znaleźć zatrudnienie) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych); pedagogów szkolnych; innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Przygotowanie związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią pedagogiczną, poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci, młodzieży i seniorów. Program studiów zawiera między innymi:

 • teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • sieroctwo naturalne i społeczne
 • współczesne problemy pedagogiki społecznej
 • rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
 • wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
 • funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
 • specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
 • prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
 • elementy terapii pedagogicznej
 • technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
 • elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
 • trening twórczości
 • zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • psychopedagogika niedostosowania społecznego
 • podstawy profilaktyki
 • budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
 • psychologia i profilaktyka uzależnień
 • współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • moduł „Kierownik wycieczek”

przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi. Program kształcenia obejmuje tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych oraz specjalistyczne treści służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie