Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

Doradztwo zawodowe z coachingiem karier

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, praktyków oświaty i innych osób zainteresowanych doradztwem zawodowym i coachingiem karier, osób nastawionych na wsparcie rozwoju zawodowego swojego i innych, osób zainteresowanych pracą w ramach aktywizacji zawodowej.

Przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

  • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
  • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi,
  • zasad pracy coacha i kompetencji coacha,
  • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,

przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi. Program kształcenia obejmuje tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych oraz specjalistyczne treści służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie