Studia podyplomowe

PRZYRODA

Studia Podyplomowe - specjalność Przyroda - przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści  zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie przyrody oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

• metodologię nauki jako podstawy integracji wiedzy przyrodniczej. Ujęcie holistyczne,

• podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa: geografia, chemia, biologia, fizyka,

• projektowanie procesu dydaktycznego,

• umiejętności matematyczne uczniów klas IV-VI,

• umiejętności  intra - i interpersonalne,

• umiejętności poznawcze,

• ocenianie,

• procesy  fizyczne i chemiczne,

• procesy życiowe,

 

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania przyrody jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Garbarska 1
30-003 Kraków
tel. 12 422-62-86
e-mail: biuro@mcdn.edu.pl

www.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie