Studia podyplomowe

CHEMIA – studia kwalifikacyjne

Studia Podyplomowe - specjalność CHEMIA przeznaczone są dla nauczycieli - absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze do nauczania chemii - chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy chemicznej oraz pozostałych przedmiotów przyrodniczych, treści kształcenia dostosowano do możliwości ucznia klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej.
Cele kształcenia obejmują:
•    pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych;
•    konstruowanie wykresów, tabel i schematów na podstawie dostępnych informacji.
•    zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów:
•    opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych;
•    wskazywanie związku właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne;
•    respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska;
•    wskazywanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną;
•    wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów chemicznych;
•    stosowanie poprawnej terminologii;
•    wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych.
W ramach opanowania czynności praktycznych:
bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi;
projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych;
rejestrowanie wyników doświadczeń chemicznych w różnej formie, formułowanie obserwacji, wniosków oraz wyjaśnień; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdobycie umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym, poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem chemii jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 450.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania
oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie